Kombüse by Kanella Tragousti

PAULETTE PENJE
*1984 in Berlin
www.hugopenje.com


IN FUTURUM 2018
Kombüse (Niklas Seidl/Paulette Penje)
Schweres Muster (Unglückliches Muster/Schweres Haus), 2017
Video- und Klanginstallation

Paulette Penje by Max Penje