Florian Zwissler by Joseph Carr

FLORIAN ZWISSLER
*1976 in Stuttgart
www.florianzwissler.de

LINEAR BELONGINGS 2017
Klangvermessung Dublin - Belfast, 2017

Florian Zwissler by Oliver Bedorf
Florian Zwissler by Jan VerbeekPLATTENSAMMLUNG 2017
Dublin, 2015 - Video, 0'27''

PLATTENSAMMLUNG 2017
Köln, 2015 - Video, 0'29''

SOIRÉE SONIQUE #07 2018
Plattenspieler im Stromorchester, 2018
SOIRÉE SONIQUE #12 2018
Synthesizer/Orgeln

SOIRÉE SONIQUE #13 2018
Synthesizer/Melodika

Florian Zwissler by Jan Verbeek
Florian Zwissler by Jan Verbeek

SOIRÉE SONIQUE #21 2019
Geräte/Ventilatoren/Synthi A

IN FUTURUM 2019
Incipit, 2019
Elektronische Musik dreikanal

UNTERBRECHUNG #01 · INCIPIT
Elektronik/Orgel

UNTERBRECHNUNG #04 · DIES IRAE
Elektronik/Orgel/Aluminiumfolie

SOIRÉE SONIQUE #22 2019
elektrisches/mechanisches Spielzeug

Florian Zwissler by Jan Verbeek
Florian Zwissler by Jan VerbeekSOIRÉE SONIQUE #22 2019
Incipit, 2019
Elektronische Musik dreikanal

ZWISCHENKLANG I 2019
Incipit, 2019
Elektronische Musik dreikanal

SOIRÉE SONIQUE #26 2019
Synthesizer/audio-backpack

SOIRÉE SONIQUE #36 2020
Synthesizer

Florian Zwissler by Jan Verbeek